Kortfilmverkstad

Längd: 5–6 x 45 min
Målgrupp: årskurs 1–9
Utrustning:

 • en pekplatta eller en annan filmapparat
 • videoprojektor för visning

Innehåll:

Eleverna gör 1–3 minuter långa kortfilmer i smågrupper, ca 5 elever per grupp. För en så här kort film räcker det att berättelsen är mycket enkel: en situation som har en överraskande vändning i slutet. Överraskningen i slutet gör att filmen är intressant att se på.

När berättelsen är kort och koncis, är den lätt att filma. Man kan filma lika bra med pekplatta, mobil eller digikamera. Filmen inspelas i kronologisk ordning och till slut visas alla tagningar i följd. Ifall filmen spelas in med en pekplatta (t.ex. iPad), kan tagningarna spelas in direkt i redigeringsprogrammet. Då är det lätt att förena de olika tagningarna. Redigering är inte ett måste.


Anvisningar:

Inledning och uppvärmning (ca 45 min)

Läraren ber eleverna att tillsammans tänka ut och räkna upp olika platser (ca 15 st.), där handlingen kan utspela sig. Läraren skriver upp dem på tavlan. Sedan funderar alla tillsammans på olika händelser (ca 15 st) som läraren likaså skriver på tavlan.

Välj en uppvärmningsövning här nedan (i båda skapas det överraskande vändningar):

 • Eleverna gör korta improvisationer där 3–4 deltagare turas om att spela en utvald situation på en utvald plats. Det är tillåtet att prata under improvisationen. När situationen inte mer utvecklar sig kan läraren be en ny elev att delta i improvisationen (”Här kommer en polis.”) eller byta ut alla deltagare och börja med en ny situation.
 • Eleverna kommer på en fortsättningsberättelse, där var och en fortsätter där den föregående slutar. Alla hittar inspiration från listorna som läraren skrev på tavlan (platser och händelser).

Idéutveckling och förberedelser (ca 45 min)

Eleverna kommer på egna 1–3 minuter långa berättelser i smågrupper. Berättelsen skall bygga på en enkel situation med en överraskande vändning i slutet. Eleverna kan hämta inspiration från de färdiga listorna eller hitta på nya.

Eleverna skall skriva ner handlingen på ett papper med några franska streck. Replikerna skrivs inte upp. Eleverna får hitta på vad de säger under inspelningen.

Grupperna presenterar sina berättelser för läraren och för de andra eleverna. Följande saker kollas:

 • Berättelsen ska inte vara för lång. Om den är det, måste den förkortas.
 • Berättelsen har en överraskande vändning i slutet. Om inte, kommer man på den tillsammans: Vad kunde vara mer överraskande?

Grupperna kommer överens om platsen/ platser där handlingen utspelar sig. Om det behövs någon rekvisita hemifrån, kommer eleverna överens om vem som hämtar vad.

Kameraanvändning (ca 15 min)

Läraren går igenom med eleverna, hur kameran används (ca 15 min):

 • Kameran eller pekplattan skall hållas med båda händerna så att bilden är vågrät, inte lodrät.
 • Det är bättre att inte använda zoom. I stället går filmfotografen själv närmare vid behov.
 • Då handlingen nnehåller dialog är det viktigt att inspelningen sker tillräckligt nära, från en meters avstånd,så att dialogen ska höras tydligt.
 • Annars är det bra att variera mellan olika bildutsnitt, från vidbild till närbild för det skapar intresse till filmen.
 • När man trycker på inspelningsknappen, syns sekundräkningen på skärmen som ett tecken på det att inspelningen är på. När man trycker på nytt, avslutas inspelningen.
 • Ifall man spelar in direkt i iMovie-program på iPadden, är det viktigt att komma ihåg att acceptera varje video/tagning direkt efter inspelningen genom att trycka på ”Använd video”. Observera att om man trycker på det andra alternativet ”Ta om” raderas föregående video.

Läraren berättar ännu om kommandospråket d.v.s. hur filmfotografen styr skådespelarna: Filmfotografen säger ”Tystnad var så goda, inspelningen pågår.” just före hen trycker på inspelningsknappen. När filmfotografen har avslutat inspelningen, säger hen ”Tack”.

Inspelning (ca 60min)

Grupperna spelar in sina berättelser i kronologisk ordning. Före inspelningen börjar, kommer filmfotografen och skådespelarna överens om hur tagningen börjar och slutar. Gruppen kan alltid öva en gång före själva tagningen. Om tagningen misslyckas, spelas den in på nytt. När inspelning är gjord, raderas alla misslyckade tagningar (ca 15 min).

Redigering (frivilligt, ca 45 min)

Ifall tagningarna är inspelade direkt in i iMovie-programmet, går det automatiskt att visa dem i följd. Det går även att tillägga för- och sluttexter och musik (se anvisningar gällande redigering t.ex. på Apple support).

Premiär (ca 30 min)

Dags att visa filmerna och diskutera dem. Vad var det roligaste med filmskapandet? Var någonting svårt? Vad lyckades bra? Vad kunde man ha gjort annorlunda?


Extra anvisningar/tips för läraren:

 • När eleverna ska komma på egna idéer till sina berättelser, kan läraren handleda dem att lämna bort ämnen som inte är passliga för åldersgruppen (t.ex. inga mordberättelser för lågstadieeleverna).
 • Om någon grupp har svårt att komma på idéer, är det bra att bestämma en sak i taget. Först kan gruppen fundera på olika platser där händelsen utspelar sig och välja den bästa av dem. Sedan gör man likadant med händelserna och med upplösningen. Det går att handleda med frågor: Vem kunde träffa varandra? Var vändningen förutsägbar eller överraskande? o.s.v.
 • Filmerna kan utgå från valfria teman, men man kan också använda teman som har att göra med olika läroämnen eller andra tematiska helheter, såsom Konventionen om barnets rättigheter.
 • Om berättelsen kommer in på sidospår och riskerar att bli för lång, är det bra att fokusera på den överraskande vändningen i slutet. Vilka händelser som föregår slutet är absolut nödvändiga för att filmen ska gå att följa med? Kan filmen sluta med den överraskande vändningen?
 • Oftast fungerar det rätt så bra att börja direkt från situationen då personerna kommer på plats. Man behöver inte visa det som hänt före eller hur personerna tagit sig till platsen, där det hela ska utspela sig.
 • Ifall eleverna har filmat med pekplattor, finns det flera sätt att ordna filmvisningen i klassen:
  • Anslut pekplattan till videoprojektorn och till högtalare med en lämplig sladd.
  • Spara filmen från pekplattan i en molnserver (t.ex. OneDrive eller WeTransfer) och öppna filen på lärardator.
  • Grupperna placerar turvis sin pekplatta under dokumentkameran för visningen.

De egna filmerna kan även utgå från den film som eleverna har sett tillsammans under filmveckan. Eleverna kan göra en fortsättning på den, de kan spela in den mest oförglömliga scenen eller de kan behandla samma tema.

Sivun alkuun
https://www.kulttuurivalve.fi/fi/lastenkulttuurikeskus/etusivu/https://www.koulukino.fi/skolbio/https://elokuvapolku.kavi.fi/sv/https://kavi.fi/sv/https://filmkamraten.fi/https://lastenkulttuuri.fi/https://mediametka.fi/https://www.oulufilmfestival.fi/https://minedu.fi/etusivu