Tutkitaan

Elokuvaviikon tavoitteena on tutustuttaa oppilaat elokuvaan taiteena, kulttuurina ja kielenä. Tutkitaan-oppituntien harjoitukset perustuvat suurelta osin niin kutsuttuun kamerakynän pedagogiikkaan, missä perusajatuksena on se, että videokameraa voi käyttää kynän tavoin ja audiovisuaalisesti esittää omia ajatuksia, havainnoida, ilmaista ja tutkia. Elokuvaviikolla tehdyt harjoitukset tukevat monia perusopetuksen opetussuunnitelman laaja-alaisia osaamiskokonaisuuksia. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen ja monilukutaito ovat tärkeitä kansalaistaitoja, joita kaikki elokuvaviikon harjoitukset kehittävät. Tieto- ja viestintäteknologiaa voi hyödyntää monipuolisesti eri oppiaineiden opiskelussa.

Tässä osiossa keskiössä on liikkuvan kuvan integroiminen eri oppiaineisiin. Elokuvan integoiminen oppiaineisiin on helppoa – kokeile rohkeasti ja ylläty positiivisesti liikkuvan kuvan pedagogisista mahdollisuuksista kouluopetuksessa. Kotitehtävät-osiosta löydät elokuvien katsomiseen ja tekemiseen liittyviä tehtäviä, jotka soveltuvat hyvin etäopetukseen, itsenäiseen opiskeluun sekä elokuvan harrastamiseen kotona.

Tutkitaan-oppituntien yhteys laaja-alaiseen osaamiseen (POPS 2014):

Teknologiaa hyödynnetään oppimisessa laaja-alaisesti. Toiminnan seurauksena oppilaiden käsitys laitteiden ja ohjelmistojen toimintalogiikasta syvenee ja he oppivat ymmärtämään elokuvaan liittyvän teknologian kehitystä ja monimuotoisuutta. Liikkuvaa kuvaa käytetään monipuolisesti itseilmaisun välineenä. Sen avulla oppilailla on mahdollisuus kokea ja tulkita elokuvataidetta ja -kulttuuria sekä elokuvan kulttuuriperintöä. Tutkitaan-oppituntien tavoitteena on oppilaiden kokeileva, tutkiva ja toiminnallinen työskentely, missä oppilaita rohkaistaan käyttämään kuvittelukykyään uuden oivaltamiseen ja luomiseen sekä soveltamaan koulun ulkopuolella opittuja taitoja koulutyössä.

Tämän vaiheen harjoituksiin liittyvät laaja-alaiset osaamiskokonaisuudet:

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
• Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
• Itsest
ä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
• Monilukutaito (L4)
• Tieto- ja viestint
äteknologinen osaaminen (L5)

Siirry Tutkitaan-osioon


 

Koetaan

Koetaan-oppitunneilla kohdataan elokuvaa elokuvakasvatuksen perinteisimmässä muodossa eli niitä katsomalla. Elokuvaviikolla katsotaan ja koetaan elokuvaa hieman eri lähtökohdista kuin yleensä oppilaiden omassa arjessa. Ohjelmassa on sellaisia elokuvia, joita oppilaat eivät ehkä muutoin tulisi kohdanneeksi. Elokuvaviikon yhtenä tärkeänä tehtävänä on siirtää elokuvan kulttuuriperintöä uusille sukupolville.

Katsottua elokuvaa voidaan käsitellä elokuvaviikon tehtäväpaketin pohjalta. Toiminnallisuutta ja mielikuvitusta käsittelyyn voidaan tuoda tekemällä elokuvaviikon Tehdään-oppituntien aikana oma elokuva katsotun elokuvan pohjalta.

Koetaan-oppituntien yhteys laaja-alaiseen osaamiseen (POPS 2014):

Elokuvankatselun aikana ja sen yhteydessä oppilaat harjaantuvat tarkastelemaan asioita kriittisesti tekijän, katsojan sekä elokuvan käyttöyhteyksien ja -tilanteiden näkökulmista. Oppilaat analysoivat mediakulttuuria sekä tulkitsevat ja arvioivat katsottua elokuvaa. Katsomisen tarkoituksena on antaa oppilaille mahdollisuus kokea ja tulkita elokuvataidetta ja -kulttuuria. Tavoitteena on myös, että oppilaita ohjataan katsomisen kautta tuntemaan ja arvostamaan elokuvan kulttuuriperintöä. Katsotun elokuvan avulla voidaan tutustua kulttuuriin ennen ja nyt sekä faktan ja fiktion erotteluun. Katsomistilanteen tulisi olla elokuvan aktiivista lukemista ilman että katselusta nauttiminen ja eläytyminen elokuvaan kärsivät.

Tämän vaiheen harjoituksiin liittyvät laaja-alaiset osaamiskokonaisuudet:

•  Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
• 
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
• 
Monilukutaito (L4)

Siirry Koetaan-osioon


 

Tehdään

Tehdään-oppituntien tarkoituksena on valmistaa oma elokuva. Elokuva voidaan tehdä vapaasta aiheesta, opettajan antamasta teemasta (integrointi eri oppiaineisiin tai aiheisiin kuten esimerkiksi Lapsen oikeuksien sopimukseen) tai se voidaan tehdä elokuvaviikolla katsotun elokuvan pohjalta. Jälkimmäinen vaihtoehto mahdollistaa katsotun elokuvan tarkastelun luovalla tavalla: tee oma versio nähdystä elokuvasta, tee elokuvalle jatkoa, mitä aihetta elokuva käsitteli tms.

Elokuvanteon pohjana suositellaan käyttämään työpajoja, joissa on selkeät ohjeet tekemisen eri vaiheisiin ja vinkkejä toteutukseen.

Tehdään-oppituntien yhteys laaja-alaiseen osaamiseen (POPS 2014):

Oppilaita rohkaistaan ilmaisemaan itseään monipuolisesti ja käyttämään omaa kehoaan tunteiden, näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. Elokuvanteon kautta oppilaat oppivat luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä sekä perustelemaan valintojaan. Tekoprosessi mahdollistaa myös koulun ulkopuolella opittujen taitojen käytön ja soveltamisen koulutyössä sekä niiden syventämisen. Esimerkiksi oppilaiden käsitys eri laitteiden, ohjelmistojen ja palvelujen käyttö- ja toimintalogiikasta syvenee. Tämän seurauksena he harjaantuvat systematisoimaan, organisoimaan ja jakamaan tiedostoja sekä valmistamaan digitaalisia tuotoksia yhdessä muiden kanssa. Ryhmätyössä on tärkeää oppia kuuntelemaan itseä ja toisia, näkemään asioita toisten silmin sekä löytämään vaihtoehtoja ja luovia ratkaisuja. Elokuvan tekeminen kehittää tietysti myös oppiaiden kuvanlukutaitoa. Prosessin aikana onmahdollista keskustella, mitä käsitteet tietosuoja ja tekijänoikeus tarkoittavat, ja mitä seurauksia lainvastaisesta toiminnasta voi olla.

Tämän vaiheen harjoituksiin liittyvät laaja-alaiset osaamiskokonaisuudet:

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
Monilukutaito (L4)
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Siirry Tehdään-osioon

Sivun alkuun
https://www.kulttuurivalve.fi/fi/lastenkulttuurikeskus/etusivu/http://www.koulukino.fi/https://elokuvapolku.kavi.fi/https://www.kavi.fi/https://ihmefilmi.fi/https://www.cined.eu/fihttp://mediametka.fi/https://filmkamraten.fi/https://www.oulufilmfestival.fi/http://www.lastenkulttuuri.fi/https://culture.hu/fi/helsinkihttps://www.samediggi.fi/skabma-elokuvakeskus/http://minedu.fi/etusivu