Tutkitaan

Elokuvaviikon tavoitteena on tutustuttaa oppilaat elokuvaan taiteena, kulttuurina ja kielenä. Tutkitaan-oppituntien harjoitukset perustuvat suurelta osin niin kutsuttuun kamerakynän pedagogiikkaan, missä perusajatuksena on se, että videokameraa voi käyttää kynän tavoin ja audiovisuaalisesti esittää omia ajatuksia, havainnoida, ilmaista ja tutkia. Elokuvaviikolla tehdyt harjoitukset tukevat monia perusopetuksen opetussuunnitelman laaja-alaisia osaamiskokonaisuuksia. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen ja monilukutaito ovat tärkeitä kansalaistaitoja, joita kaikki elokuvaviikon harjoitukset kehittävät. Tieto- ja viestintäteknologiaa voi hyödyntää monipuolisesti eri oppiaineiden opiskelussa.

Tässä osiossa keskiössä on liikkuvan kuvan integroiminen eri oppiaineisiin. Elokuvan integroiminen oppiaineisiin on helppoa – kokeile rohkeasti ja ylläty positiivisesti liikkuvan kuvan pedagogisista mahdollisuuksista kouluopetuksessa. Kotitehtävät-osiosta löydät elokuvien katsomiseen ja tekemiseen liittyviä tehtäviä, jotka soveltuvat hyvin etäopetukseen, itsenäiseen opiskeluun sekä elokuvan harrastamiseen kotona.

Tutkitaan-oppituntien yhteys laaja-alaiseen osaamiseen (POPS 2014)

Työskentelytavat hyödyntävät ja edistävät oppilaiden uteliaisuutta, mielikuvitusta, kekseliäisyyttä ja toiminnallisuutta ongelmanratkaisu- ja tiedonhankintatilanteissa. Oppilaiden tulisi tässä vaiheessa elokuvaviikkoa tuottaa, arvioida ja tulkita tuotoksia erilaisissa ympäristöissä ja yhteyksissä sekä harjoitella laitteiden (videokamera, tablet-laite) ja joissain harjoituksissa myös editointiohjelmistojen käyttöä. Harjoitusten suorittamisessa tulisi näkyä tekemisen ja ilmaisun ilo. Tutkitaan-oppituntien seurauksena oppilaat oppivat käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä. Tämän lisäksi he oppivat hakemaan vastauksia kysymyksiin havaintoja tekemällä joko itsenäisesti tai yhdessä muiden kanssa. Oppilaiden yhdessä työskentelyn taidot vahvistuvat ja heitä kannustetaan kuuntelemaan toisten näkemyksiä.

Tämän vaiheen harjoituksiin liittyvät laaja-alaiset osaamiskokonaisuudet:

•   Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
•   Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
•   Monilukutaito (L4)
•   Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Siirry Tutkitaan-osioon


Koetaan

Koetaan-oppitunneilla kohdataan elokuvaa elokuvakasvatuksen perinteisimmässä muodossa eli niitä katsomalla. Elokuvaviikolla katsotaan ja koetaan elokuvaa hieman eri lähtökohdista kuin yleensä oppilaiden omassa arjessa. Ohjelmassa on sellaisia elokuvia, joita oppilaat eivät ehkä muutoin tulisi kohdanneeksi. Elokuvaviikon yhtenä tärkeänä tehtävänä on siirtää elokuvan kulttuuriperintöä uusille sukupolville.

Katsottua elokuvaa voidaan käsitellä elokuvaviikon tehtäväpaketin pohjalta. Toiminnallisuutta ja mielikuvitusta käsittelyyn voidaan tuoda tekemällä elokuvaviikon Tehdään-oppituntien aikana oma elokuva katsotun elokuvan pohjalta.

Koetaan-oppituntien yhteys laaja-alaiseen osaamiseen (POPS 2014):

Elokuvankatselun aikana ja sen yhteydessä oppilaat harjaantuvat tarkastelemaan asioita kriittisesti tekijän, katsojan sekä elokuvan käyttöyhteyksien ja -tilanteiden näkökulmista. Oppilaat analysoivat mediakulttuuria sekä tulkitsevat ja arvioivat katsottua elokuvaa. Katsomisen tarkoituksena on antaa oppilaille mahdollisuus kokea ja tulkita elokuvataidetta ja -kulttuuria. Tavoitteena on myös, että oppilaita ohjataan katsomisen kautta tuntemaan ja arvostamaan elokuvan kulttuuriperintöä. Katsotun elokuvan avulla voidaan tutustua kulttuuriin ennen ja nyt sekä faktan ja fiktion erotteluun. Katsomistilanteen tulisi olla elokuvan aktiivista lukemista ilman että katselusta nauttiminen ja eläytyminen elokuvaan kärsivät.

Tämän vaiheen harjoituksiin liittyvät laaja-alaiset osaamiskokonaisuudet:

• Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
• Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
• Monilukutaito (L4)

Siirry Koetaan-osioon


Tehdään

Tehdään-oppituntien tarkoituksena on valmistaa oma elokuva. Elokuva voidaan tehdä vapaasta aiheesta, opettajan antamasta teemasta (integrointi eri oppiaineisiin tai aiheisiin kuten esimerkiksi Lapsen oikeuksien sopimukseen) tai se voidaan tehdä elokuvaviikolla katsotun elokuvan pohjalta. Jälkimmäinen vaihtoehto mahdollistaa katsotun elokuvan tarkastelun luovalla tavalla: tee oma versio nähdystä elokuvasta, tee elokuvalle jatkoa, mitä aihetta elokuva käsitteli, tms.

Elokuvanteon pohjana suositellaan käyttämään työpajoja, joissa on selkeät ohjeet tekemisen eri vaiheisiin ja vinkkejä toteutukseen.

Tehdään-oppituntien yhteys laaja-alaiseen osaamiseen (POPS 2014):

Tehdään-oppituntien aikana oppilaat pääsevät tuottamaan elokuvatekstejä audiovisuaalisessa ja digitaalisessa muodossa. Tärkeää on yhdessä tekemisen ja oivaltamisen ilo. Toiminnan seurauksena oppilaiden sosiaaliset taidot kehittyvät ja he oppivat ilmaisemaan itseään sekä esiintymään kameran edessä. Ilmaisun ja vuorovaikutuksen välineinä käytetään visuaalista ilmaisua, draamaa, musiikkia sekä liikettä. Oppilaita ohjataan arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoaan ja käyttämään sitä tunteiden ja näkemysten sekä ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. Elokuvanteon yhteydessä oppilaat oppivat käyttämään erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita sekä ymmärtämään niiden käyttö- ja toimintalogiikkaa.

Tämän vaiheen harjoituksiin liittyvät laaja-alaiset osaamiskokonaisuudet:

• Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
• Monilukutaito (L4)
• Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Siirry Tehdään-osioon

Sivun alkuun
https://www.kulttuurivalve.fi/fi/lastenkulttuurikeskus/etusivu/http://www.koulukino.fi/https://elokuvapolku.kavi.fi/https://www.kavi.fi/https://ihmefilmi.fi/https://www.cined.eu/fihttp://mediametka.fi/https://filmkamraten.fi/https://www.oulufilmfestival.fi/http://www.lastenkulttuuri.fi/https://culture.hu/fi/helsinkihttps://www.samediggi.fi/skabma-elokuvakeskus/http://minedu.fi/etusivu