Liikkeei kaart illuusio da animaatio

Tän tuâjast tobdstõõđât liikkeei kaart illuusiooʹje, što mäʹhtt ǩeäččlõõžži čuäʹjtum kaartin šâdd vaikktõs liikkummšest. Tät lij puk jieʹllikaarti vuâđđ. Tuejjeet kueʹhtt õõutǩeärddsa animaatiohaʹrjjtõõzz: vuõššân kååʹlezanimaatio, kååʹtt šâʹdd kueʹhtten pirstum kaartâst, teʹl mobiilneävvain snimmum käuʹnn-animaatio, koʹst kääuʹn jeällʼje.

Täävtõõzz:

 • mättjed stop motion -animaatio vuâđđjurddi
 • taʹrǩstõõllâd liikkeei kaart illuusio da fiʹttjed, mäʹhtt liikkõs šâdd kaartâst kaʹrtte
 • mättjed ââʹnned teknologia jiijjâs kreatiivlaž õlmmõʹsse
 • tuejjeed vuäʹnkõs animõsttum välddõõzz koʹst ââʹnet jeeʹresnallšem materiaalid
 • mättjed kueiʹt- da koolmdimensionaalʼlaž kartt-vuuʹd ååblkâsttmõõžž
 • oouʹdeed joukktuâjjsilttõõzzid

Neävv, koid taarbšep:

 • Kååʹlezanimaatioharjtõʹsse A4-põʹmmai, karndaažžid da skaʹrrjid
 • Käuʹnnanimaatioharjtõʹsse tableeʹtt, jeäʹrmm-teʹlfoon leʹbe jeeʹres sniimmâmneävv, koʹst lij stop motion -programm (mâʹte määuʹsteʹmes Stop Motion Studio -programm)

 


1. Kååʹlezanimaatio raajjmõš

Tuâjjnääʹll: Õõuti õõuti
Peštt: 20 min
Klaass: 0.–9.

Vuõššân vuäitak ǩiõččâd jieʹllikarttškooul Valve õlmstâʹttem Animaatio-vueʹppes, pieʹǩǩ 1 :
Liikkummuž illuusio da kååʹlez-animaatio raajjmõš -mättʼtõsvideo. Tõt peštt 4 min.

Kååʹlezanimaatio sâdd kueʹhtten pirstum kaartâst. Täid ǩeäččlõõžži čuäʹjteeʹl šâdd vaikktõs liikkumšest.

 1. Čuõpp viõʹlǧǧes põʹmmjest, mii lij A4-šoora, nellj čuõppõõzz (õõut õllʼjõs lij 7 sm, kobddâdvuõtt lij 21 sm).
 2. Vääʹld õõut čuõppõõzz. Piij tõn mäccad kõskkpääiʹǩest nuʹtt što šâdd vihkk (õllʼjõs lij 7 sm, kobddâdvuõtt lij 10,5 sm).
 3. Ääʹved viihk. Piirâst kõõskmõs-seeid vuäʹljesbeällsa seeid kõʹsǩǩe mõõn-ne hääʹm, håʹt mâka oummu leʹbe jieʹlli.
 4. Kääʹtt viihk. Kartt, koon pirstiǩ jeäskka, kuâsttai simmnai ouddseeid čõõđ. Piirâst kaart ooudsijddu seämma päikka nuʹt, što tõõzz šâdd mii-ne muttsid.
 5. Ǩiõzz nânnsânji ooudseeid kååʹlza karndaažž pirr sami seeid siiʹsǩmõs ruõbd räjja (joorât karndaažž čiʹǯsbeälla, ko tuejjääk kååʹlez).
 6. Tueʹlle viihk pååʹrd âʹlnn tõn čiʹǯsbeäʹl ruõbdâst. Liikkât ǩiõrggânji oudsmååusat nuuʹbbin ǩiõđin karndaažž, mii lij kååʹlzest. Ouddseidd vuârvuârai kuâsttai da ij kuõsttu. Ǩiõččlõõdd määŋgnallšem jåʹttelvuõđid.
 7. Lââʹzzet kaʹrtte elemeeʹntid, leʹbe euʹnned kaartid.

2. Käuʹnnanimaatio raajjmõš

Tuâjjnääʹll: siõmjooukin
Peštt: 70 min
Klaass: 0.–9.

Vuõššân vuäitak ǩiõččâd jieʹllikarttškooul Valve õlmstâʹttem Animaatiovueʹppes, pieʹǩǩ 2: jeeʹresnallšem animaatiotekniikk -mättʼtemvideo. Video peštt 7 min.

Käuʹnnanimaatiost kaauʹnid sniimât jeeʹresnalla soojtum. Ǥu kaartid ǩeäčč jåʹttlânji ǩeäččlõõžži, teä kuâsttai što kääuʹn liikkee jiõččaidldees.

 1. Vaʹlljeʹǩed kueʹhtt kääuʹn mâiʹd likktõõllâd (ouddm. karndaažž da reznkoovv).
 2. Hoʹhssjeʹǩed, mäʹhtt ǩeävv, ǥu kääuʹn šâʹdde vuâsttlõõžži.
 3. Ǥu tij sniimmveʹted animaatio, sniimmâmneävv ij vuäǯǯ likkâd. Piij tableeʹtt (leʹbe jeeʹres sniimmâmneävv) ǩidd sniimmâmjuâlgga leʹbe cõõgg tõn nuʹtt, što tõt lij pååʹrd leʹbe šââʹld âʹlnn ceäggad.
 4. Ääʹveʹǩed tableeʹtt stop motion -animaatioprograamm da aalǥteʹǩed ođđ projeeʹkt.
 5. Piijjâd kaauʹnid kaart ruõbdid tõnnalla, što tõk jie võl kuõsttu.
 6. Likktõõllâd kaauʹnid nuʹtt 0,5 cm õõut vuâra, sniimmâd snimldõõǥǥ pâi võl oʹđđest, sa kääuʹn lie vuâsttlõõžži da mäʹhtt-ne lij ǩiâvvâm. Smiõttâd, mõõn nalla tij oʹnnsteʹped kaauʹnid likktõõllâd nuʹtt, što tõk jåʹtte vuõiʹǧǧest, måkktâʹlle, hooddâʹvve leʹbe njuässa.
 7. Ǩiõččâd animaatioid. Tij vueiʹttveʹted sniimmâmhoodd vaajted animaatioprograamm asetõõzzin. 6–7 karttâd sekuuntâst lij tääuʹjben šiõǥǥ hoodd.
Sivun alkuun
https://www.kulttuurivalve.fi/fi/lastenkulttuurikeskus/etusivu/https://www.samediggi.fi/http://www.koulukino.fi/http://www.lastenkulttuuri.fi/http://minedu.fi/etusivu